Yettel Wallet felhasználási feltételek

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH


A Yettel Wallet alkalmazás (applikáció) letöltésével és az oldal alján található "Elfogadom" gomb megnyomásával a Yettel Wallet Felhasználó kifejezetten elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket, amely a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony szerződéses feltételeit szabályozzák.

Hozzájárulás profilalkotáshoz 

A Szolgáltató az Adatokat abból a célból is kezeli, hogy a Felhasználó használati szokásait, illetve az applikáció működésének hatékonyságát is elemezze (profilalkotás), amire a Felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor. Ez a hozzájárulás – a Szolgáltatás sajátosságaiból adódóan – önállóan nem gyakorolható, azaz a Szolgáltatás igénybevétele esetén profilalkotásra sor kerül, nincsen arra lehetőség, hogy a Felhasználó igénybe vegye a Szolgáltatást, de erre ne kerüljön sor. A profilozás célja kényelmi funkciók biztosítása a Felhasználó számára, az applikáció működésének, kihasználtságának elemzése, szükségszerű fejlesztése, ügyfélélmény javítását célzó aktivitások fejlesztése.
Ha a fentiekkel nem ért egyet, kérjük, ne vegye igénybe a Szolgáltatást. További információkat az II. sz. melléklet tartalmaz.

Az alábbiakban a MobilVásárlás szolgáltatásra (parkolás, autópálya-matrica, lottó), a Közlekedési Mobiljegy szolgáltatásra, az újdonságok ajánlására, továbbá a bankkártyával történő Yetteles univerzális egyenlegfeltöltésre vonatkozó felhasználási feltételeket olvashatja, amelynek elfogadása a Polgári Törvénykönyv 6:77-81. § alapján általános szerződési feltételek alkalmazásával történő szerződéskötésnek minősül. A jelen Yettel Wallet ÁSzF szerinti termékekhez és szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó egyes adatvédelmi kérdéseket a jelen Yettel Wallet ÁSzF I. sz. mellékletében, illetve a Yettel Magyarország Adatvédelmi Nyilatkozatában szabályozza a Szolgáltató (Yettel Magyarország Adatvédelmi Nyilatkozata itt érhető el: https://mobileview.yettel.hu/jogi-kozlemeny/adatvedelem)

A Yettel Wallet Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Yettel Wallet egy ingyenes alkalmazás, a Felhasználó azt saját felelősségére, a Szolgáltató korlátozott felelőssége mellett használja, azaz a Szolgáltató kizárólag a szándékosan vagy az emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért vállal felelősséget. A Szolgáltató nem felelős a Yettel Wallet Alkalmazás jogosulatlan használatából, vagy jogosulatlan személytől érkező kérésekből, bejelentésekből eredő károkért különösen ideértve a Yettel Wallet Alkalmazásban megjelenő adatokhoz történő esetleges illetéktelen hozzáférést, vagy az ilyen adatokkal elkövetett bármi fajta visszaélést (7, 10. pont)!

A Szolgáltató felhívja a Yettel Wallet Felhasználó figyelmét, hogy a megfelelő biztonsági intézkedéseket tegye meg a mPIN-je (7. pont) illetve a Mobileszközéhez történő illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében (pl. Mobileszközhöz tartozó külön PIN kód alkalmazása).

Hatályos: 2023.03.29. napjától.

1. FOGALMAK

1.1    A jelen felhasználási feltételekben használt alábbi fogalmak - mind egyes, mind többes számban - a következő jelentéssel bírnak:

Bankkártya

A vonatkozó szabványoknak megfelelően előállított, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, mellyel birtokosa rendelkezhet a kapcsolódó bank- vagy hitelszámla felett.

Bankkártya-adat

A Yettel Wallet alkalmazásban a Bankkártyát igénylő Yettel Wallet Tranzakciók elvégzéséhez szükséges azon adatok, amelyeket a Szolgáltató részére a Yettel Wallet Tranzakció (kivéve MobilVásárlás szolgáltatás) teljesítése céljából Felhasználó a Bankkártya regisztrációja során megad (4. pont).

mKártya

A Bankkártya Yettel Walletben megjelenő formája.

Mobileszköz

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a Yettel Wallet Felhasználó rendelkezése alatt álló mobilkészülék (pl. mobiltelefon, tablet), amely SMS fogadására alkalmas.

mPIN

A Szolgáltatás igénybevételéhez megadott, a Yettel Wallet Felhasználó azonosítását szolgáló minimum 4 (négy) számjegyből álló kód. Az mPIN-t a Yettel Wallet Felhasználó a Yettel Walletben a Bankkártya regisztrációja során adja meg, és ott később bármikor szabadon megváltoztathatja. Az mPIN-t kizárólag a Yettel Wallet Felhasználó ismeri és ismerheti meg.

Elfogadó

Mindazok a gazdálkodó szervezetek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéb jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, amelyek a Bankkártyát univerzális egyenlegfelöltésére, illetve számla ellenértékének kiegyenlítésére fizetőeszközként, Szolgáltatás keretében adott jóváhagyással elfogadják, és amelyek az előbbiekhez kapcsolódó pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtására az elfogadó bankkal a vonatkozó szerződés(eke)t megkötötték és az előbbiek szerinti elfogadás valamennyi feltétele az adott Elfogadó oldalán ténylegesen fennáll.

Elszámoló Bank

A Yettel Walletben a rögzített Bankkártyákkal történő Yettel kártyafeltöltés tranzakciókat (lásd: 2.3 pont) elszámoló bank, amely név szerint az OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16. cégjegyzékszám: 01-10-041585).
Felhasználási Feltételek vagy Szerződés
Jelen dokumentumban foglalt feltételek és szabályok és az általuk hivatkozott jogszabályok összessége, amelynek megkötése a Szolgáltatás igénybevételének feltétele.

Felek

A Yettel Wallet Felhasználó és a Szolgáltató együttesen.

Fiók

A Yettel Wallet Felhasználó által Mobileszközére telepített, a Szolgáltató által biztosított mobilalkalmazás (mobil applikáció) első használatát megelőzően a Yettel Wallet Felhasználó mobiltelefonszámának megadásával létrehozott fiók.

MasterCard

A MasterCard Europe sprl (székhely: Chaussée de Tervuren 198A Waterloo, 1410 Belgium), valamint annak leányvállalatai.
Közlekedési Mobiljegy
A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény alapján nyújtott 
szolgáltatás, függetlenül attól, hogy jegy vagy bérlet típusú termék.

Szolgáltatás

1.    A Szolgáltató által a Yettel Wallet Felhasználó számára a jelen feltételek alapján nyújtott azon adattitkosítási és adattárolási szolgáltatás, amelyek Bankkártya használatához és ezáltal Yettel Wallet Tranzakciók egy része elvégzéséhez szükségesek. A szolgáltatás a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján pénzforgalmi szolgáltatást támogató (járulékos) technikai szolgáltatásnak minősül, amely a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezései értelmében nem engedélyköteles tevékenység, a Szolgáltatás ezen része a 2001. évi CVIII. törvény szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatás.

2.    A MobilVásárlás (ideértve a parkolójegyeket, autópálya-matricát, lottót, de a Közlekedési Mobiljegyet nem) szolgáltatás esetében a Szolgáltató az SMS-ek továbbítását végzi (ld. 2.1 pont) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint.

3.    A Yettel Wallet Alkalmazás elérhetővé tétele és üzemeltetése. 
Szolgáltatás Honlapja
A Szolgáltatással kapcsolatos információkat, tájékoztatásokat és egyéb feltételeket megjelenítő honlap a https://mobileview.yettel.hu/wallet címen érhető el.
Szolgáltató vagy Yettel


A Yettel Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., adószám: 11107792-2-44, a továbbiakban: „Szolgáltató" vagy „Yettel"), amely a Cellum Global Zrt.-t (székhely: 6725 Szeged, Pálfy utca 46 ; cégjegyzékszám: 06-10-000501, a továbbiakban: „Cellum Global Zrt.") mint közreműködőt veszi igénybe.

Yettel Wallet vagy Yettel Wallet Alkalmazás

Az a Yettel Wallet Felhasználó által Mobileszközére telepített, a Szolgáltató által biztosított mobilalkalmazás (mobil applikáció), amely lehetővé teszi a Yettel Wallet Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételét, amely áll a Cellum Global Zrt. által üzemeltetett rendszerből, a Yettel Wallet Felhasználó által használt alkalmazás felületből és egyéb szoftverelemekből.

Yettel Wallet Felhasználó vagy Felhasználó

A Yettel Wallet mobilalkalmazást Mobileszközére letöltő magánszemély.

Yettel Wallet Tranzakció

A Yettel Walletben a Felhasználónak a Szolgáltatónál meglévő előfizetése hitelkerete vagy univerzális egyenlege terhére vagy Bankkártya igénybevételével történhet a Tranzakció.  A Yettel Walletben jelenleg elvégezhető ügyletek: a MobilVásárlás szolgáltatás (2.1 pont), Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás (2.2 pont), az újdonságok ajánlása, a Yettel univerzális egyenlegfeltöltés (2.3 pont).

2. YETTEL Wallet TRANZAKCIÓ

2.1. MobilVásárlás szolgáltatás
Magyarországi mobilszolgáltatók előfizetői részére elérhető közvetített szolgáltatás, amely által a mobilszolgáltatók előfizetői Mobileszközük segítségével vásárolhatnak különböző termékeket vagy szolgáltatásokat, különösen ideértve parkolójegyeket, autópálya-matricát, lottót. A Yettel előfizetői hitelkeretük vagy az univerzális egyenlegükre feltöltött egyenleg terhére vásárolhatják meg a különböző termékeket vagy szolgáltatásokat. A MobilVásárlásra vonatkozó egyéb szabályokat a Szolgáltató előfizetőire vonatkozóan a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei (elérhető következő linken: https://mobileview.yettel.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek) és a https://mobileview.yettel.hu/szolgaltatas/mobilvasarlas oldal tartalmazzák, a többi mobilszolgáltató esetében minden esetben az adott mobilszolgáltató saját szerződési feltételei az irányadóak.

2.2 Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás

A Yettel előfizetői részére elérhető közvetített szolgáltatás, amely által a Yettel előfizetői az erre szolgáló alkalmazáson (Yettel Wallet-en) keresztül vásárolhatnak Közlekedési Mobiljegyet. A Yettel előfizetői hitelkeretük vagy az univerzális egyenlegükre feltöltött egyenleg terhére vásárolhatják meg a Közlekedési Mobiljegyet a Yettel Wallet alkalmazásban. A Közlekedési Mobiljegy szolgáltatásra vonatkozó egyéb szabályokat a Szolgáltató előfizetőire vonatkozóan a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei (elérhető következő linken: https://mobileview.yettel.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek) és a https://mobileview.yettel.hu/szolgaltatas/mobilvasarlas oldal tartalmazzák.

2.3. Yettel univerzális egyenlegfeltöltés
Magyarországi mobilszolgáltatók előfizetői részére elérhető, Yetteles feltöltő kártyás előfizetés esetén a Yetteles univerzális egyenleg feltöltésére szolgáló, Bankkártya igénybevételével megvalósuló szolgáltatás: a Bankkártyához tartozó bankszámla vagy hitelszámla egyenlege és/vagy az ahhoz tartozó felhasználható hitelkeret terhére végrehajtandó terhelés, mint fizetési művelet, amelynek alapján a Yettel Wallet Felhasználó és az adott Elfogadó (jelen esetben a Szolgáltató) között létrejött, áruvásárlásra és/vagy szolgáltatás nyújtására irányuló ügyletet (alapügyletet) képviselő elektronikus adatsor a Szolgáltatás használatával a fizetési művelet lebonyolítását végző pénzforgalmi szolgáltató részére, a fizetési művelet lebonyolítása érdekében továbbításra kerül. Az univerzális egyenleg feltöltésére vonatkozó egyéb szabályokat a Yettel Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.
 
3. JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK TÁRGYA

3.1. Jelen felhasználási feltételek alapján a Szolgáltató által a Yettel Wallet Felhasználó részére nyújtandó Szolgáltatás a következőket foglalja magába a Bankkártyák vonatkozásában:
(i)    a Yettel Wallet Felhasználó által a Szolgáltató részére a Bankkártyák tekintetében megadott azon Bankkártya-adatoknak (a továbbiakban: Bankkártya-adat(ok)) – a nemzetközi kártyatársaságok által meghatározott előírásoknak megfelelő formátumban történő – elektronikus tárolása titkosított formában egyrészt a Mobileszközön, másrészt a Mobileszközön kívüli elektronikus rendszerben;
(ii)    a Bankkártya-adatok – nemzetközi kártyatársaságok által meghatározott előírásoknak megfelelő – titkosítása és az adott Yettel Wallet Tranzakciók jóváhagyásához szükséges formátumba történő átalakítása;
(iii)    a Bankkártya-adatoknak a Yettel Wallet Felhasználó rendelkezése szerinti, telekommunikációs eszközök segítségével történő továbbítása authentikáció és Yettel Wallet Tranzakciók jóváhagyása céljából a Yettel Wallet Tranzakciót elfogadó Elszámoló Bank részére;
(iv)    a Yettel Wallet Tranzakciót elfogadó Elszámoló Bank részéről visszajuttatott, titkosított adatok továbbítása a Yettel Wallet Felhasználó részére.
(v)    A Yettel Wallet Alkalmazás elérhetővé tétele és üzemeltetése. 

3.2    A Szolgáltatás keretében aktuálisan biztosított funkciókról a Szolgáltató a Szolgáltatás Honlapján keresztül tájékoztatja a Yettel Wallet Felhasználót. Szolgáltató a Szolgáltatás minőségének javítása érdekében a Szolgáltatást fejlesztheti, és további funkciókkal bővítheti, amelyet Yettel Wallet Felhasználó tudomásul vesz, vagy a jelen Felhasználási feltételek szerint felmondhatja a Szolgáltatást.

3.3    A Yettel Wallet Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a hozzá érkező, a Yettel Wallet Felhasználó által választott mPIN megadásával küldött Bankkártya-adatokat jogosult a Yettel Wallet Felhasználótól származónak tekinteni; az illetéktelen felhasználásából eredő károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

3.4    A Yettel Wallet Felhasználótól érkező Bankkártya-adat(ok) akkor tekintendő(k) a Szolgáltatás keretében megérkezettnek, ha az az(oka)t tartalmazó, elektronikus úton küldött üzenet a Szolgáltató informatikai rendszere adatbázisába tartalmilag és formailag helyesen – a rendszer által megkövetelteknek megfelelően – rögzíti.

3.5    A Yettel Wallet Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás segítségével a Yettel Wallet Felhasználó által adott jóváhagyás megadása – az ebből a célból rendelkezésre álló gomb megnyomása – egyben az adott Yettel Wallet Tranzakció jóváhagyásának, azaz végrehajtásra kerülő művelethez való hozzájárulásnak minősül, különösen ideértve a Yettel Wallet Felhasználó érintett Bankkártyája terhére végrehajtásra kerülő pénzforgalmi művelethez való hozzájárulást.

3.6    A Yettel Wallet Felhasználó (Bankkártyát regisztráló felhasználó) a Szolgáltatás igénybevétele során mindenkor szavatolja, hogy az általa a Szolgáltatás tekintetében használt Bankkártya olyannak minősül, amely felett teljes körű használati jogosítványokkal rendelkezik az azt kibocsátó banktól.

3.7. Közlekedési Mobiljegy visszaváltása: amennyiben annak érvényessége még nem kezdődött meg, Szolgáltató biztosítja a Közlekedési Mobiljegy visszaváltását a Felhasználó erre vonatkozó kérése esetén, amely esetben a visszatérítendő összeg, az eredeti vásárlási tranzakciónak megfelelő összeg.
 
4. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK TECHNIKAI ELŐFELTÉTELEI

4.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Yettel Wallet Felhasználó saját oldalán az alábbi technológiai feltételek szükségesek:
(i)  Android 6.0 vagy magasabb verziószámú operációs rendszerrel vagy iOS 10.0 vagy magasabb verziószámú operációs rendszerrel rendelkező Mobileszköz, és erre regisztrált, megfelelő verziószámú és működőképes Yettel Wallet alkalmazás, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez előírt SMS küldést és fogadást, valamint adatforgalmat biztosító technológia (adatforgalmat biztosító mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó előfizetés vagy az adatforgalmazás lehetőségének más úton való biztosítása); és
(ii)    a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas Bankkártya és annak regisztrációja a Yettel Wallet alkalmazásba az alábbi adatokkal azoknak a Yettel Wallet Tranzakcióknál, ahol Bankkártya igénybevétele szükséges:
a) a Yettel Wallet Felhasználó mobiltelefonszáma;
(b) a Yettel Wallet Felhasználó Bankkártyájának száma, biztonsági kódja (CVV2/CVC2/CSC kód = a Bankkártya hátlapján, az aláírás panelen található utolsó 3 számjegy, vagy PCSC, amely a Bankkártya előlapján lévő 4 számjegy), lejárati időpontja;
(c)    a Yettel Wallet Felhasználó neve (ahogyan a Bankkártyán megjelenik).

4.2    A Yettel Wallet Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás kizárólag a mindenkor érvényes, fent felsorolt adatok alapján működőképes azon Szolgáltatásoknál, ahol Bankkártya igénybevétele szükséges.

4.3    A Szolgáltató mindaddig jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni, amíg a Yettel Wallet Felhasználó az előírt feltételeknek nem felel meg, illetve a megfelelést a saját oldalán nem biztosítja. A Yettel Wallet Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nyújtása összetett és zárt informatikai rendszerben történik, amelyre tekintettel az előbbiek szerinti megtagadás automatikus.

5. PANASZKEZELÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

5.1    Amennyiben a Yettel Wallet Felhasználó valamely, a jelen Yettel Wallet ÁSzF szerinti, Bankkártyával végrehajtott tranzakciót illetően Yettel Wallet Tranzakció teljesítését kifogásolja, kifogását a hiba észlelését követően haladéktalanul elsősorban a Bankkártyát kibocsátó hitelintézetnél és/vagy az Elszámolónál köteles előterjeszteni tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Yettel Wallet Tranzakciók végzéséhez szükséges adatokat csak titkosítva dolgozza fel, így az ügyletekkel kapcsolatos egyéb információknak nincs birtokában. 

5.2    Amennyiben a Yettel Wallet Felhasználónak egyéb, a Yettel Wallet alkalmazással kapcsolatos panasza, kérdése van, azt a Szolgáltatónál tudja megtenni, s az év minden napján, 0-24 óráig az Ügyfélszolgálat alábbi elérhetőségei bármelyikén előterjesztheti:
a) postacím: Yettel Magyarország Zrt., 2045 Törökbálint, Pannon út 1.
b) telefonszám: 1220 vagy +36 20 20 14500

5.3    Szolgáltató – az érintett termékek, szolgáltatások közvetített jellegére tekintettel - mérlegeli, hogy a jelen Wallet ÁSzF 2.1-2.2 pont szerinti termékre, szolgáltatásra vonatkozó megkeresést, panaszt saját hatáskörében kivizsgálhatja és eldöntheti-e. Amennyiben a 2.1-2.2 pont szerinti termékre, szolgáltatásra vonatkozó megkeresés, panasz eldöntésére a Szolgáltató nem bír teljes hatáskörrel és/vagy nem rendelkezik az annak elbírálásához szükséges valamennyi információval, akkor a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. bevonása mellett gondoskodik a bejelentés, panasz megválaszolásáról.
-    Amennyiben Felhasználó a 2.1 pont szerinti parkolási vagy autópálya matrica termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó megkeresésével, panaszával fordul a Szolgáltatóhoz, de a Szolgáltató annak kivizsgálását követően arra a következtetésre jut, hogy annak megválaszolása parkolási szolgáltatás esetén a parkolási üzemeltető,-    e-matrica (használati díj) vásárláshoz kapcsolódó megkeresés esetén Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt hatáskörébe tartozik, akkor Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy megkeresését, panaszát a fenti jogi személyekhez juttassa el.
Amennyiben Felhasználó a 2.2 pont szerinti termékre, szolgáltatásra vonatkozó megkeresésével, panaszával fordul a Szolgáltatóhoz, de a Szolgáltató annak kivizsgálását követően arra a következtetésre jut, hogy annak megválaszolása az eredeti szolgáltató hatáskörébe tartozik, ilyenkor a Szolgáltató a megkeresést, panaszt továbbítja a Nemzeti Mobildíjfizetési Zrt-nek, aki gondoskodik arról, hogy a megkeresés, panasz közvetlenül a termék, szolgáltatás eredeti szolgáltatója által vagy a kerüljön megválaszolásra a Felhasználó irányában. 

A Szolgáltató a 2.1-2.2 pont szerinti termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó megalapozott díjreklamáció vagy a Tranzakció technikai hibára visszavezethető duplikációja esetén amennyiben még nem került kiszámlázásra az adott időszakra vonatkozó vásárlások ellenértéke, úgy azt a korrigált összeg szerint számlázza a Felhasználó számára, amennyiben a számlázás megtörtént, a következő számlázási időszakban írja jóvá a Szolgáltató a vonatkozó díjakat.

5.4    A panasznak tartalmaznia kell a panaszos regisztrált mobiltelefonszámát, személyazonosító adatait, a bejelentés alapjául szolgáló esemény pontos megjelölését (tranzakció azonosító(k), tranzakció helyét, időpontját). 

5.5    A Szolgáltató a panaszt megvizsgálja és annak eredményéről a panasz Szolgáltatóhoz történt igazolt bejelentésétől számított 30 (harminc) napon belül írásban tájékoztatja a Yettel Wallet Felhasználót. A Szolgáltató a jelen pontban körülírt tájékoztatását jogosult akár kizárólag a Yettel Wallet Felhasználó által megadott e-mail címre is továbbítani, az e-mail cím ilyen célú megadása egyben hozzájárulás a Yettel Wallet Felhasználó részéről a jelen pontban körülírt célú adat felhasználáshoz.

6. A YETTEL Wallet MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS TECHNIKAI TÁMOGATÁS, HIBAELHÁRÍTÁS, KARBANTARTÁS, SZÜNETELÉS, FEJLESZTÉS

6.1    A Yettel Wallet Felhasználó a Yettel Wallet használatával kapcsolatban észlelt hibát az Ügyfélszolgálat 5. pontban foglalt elérhetőségein jelezheti, valamint kérhet technikai támogatást.
A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Yettel Wallet szolgáltatói fogadó oldalán felmerülő hiba a hiba jellegétől függően a lehető legrövidebb idő alatt kijavításra kerüljön.

6.2    A Szolgáltató, illetve megbízottja kizárólag az általa üzemeltetett háttérrendszerben felmerült hibát köteles elhárítani, a Mobileszközzel, illetve a Yettel Wallet rendszerén kívül eső hardver, számítástechnikai alkalmazás, egyéb technikai eszköz működésével összefüggésben nem jár el. Az ilyen jellegű hiba elhárításáról a Yettel Wallet Felhasználó saját költségére, illetve a megfelelő szolgáltató útján köteles gondoskodni. 

6.3    A Szolgáltató jogosult a Yettel Wallet használatát karbantartás vagy a meghibásodás kijavítása céljából, illetve egyéb szervezési-működési okokból részben vagy egészben szüneteltetni. Amennyiben a Yettel Wallet használatának szüneteltetésére előre tervezhető karbantartási, javítási, egyéb szervezési-működési okból kerül sor, a Szolgáltató a Yettel Walleten keresztül elektronikus úton előzetesen értesítheti a Yettel Wallet Felhasználót. Amennyiben a Yettel Wallet használatának szüneteltetésére előre nem tervezhető karbantartási, javítási, egyéb szervezési-működési okból kerül sor, a Szolgáltató a Yettel Wallet Felhasználót késedelem nélkül, a Yettel Walleten keresztül elektronikus úton, az Yettel Wallet alkalmazásban történő üzenetküldéssel értesítheti, kivéve, ha ezen értesítés a szünetelés okának jellegéből adódóan nem lehetséges, vagy a Szolgáltató megítélése szerint a szünetelés okának mielőbbi elhárítása érdekében nem célravezető. A Szolgáltató nem felel a jelen rendelkezés alkalmazása következtében a Yettel Wallet Tranzakciók nem, vagy késedelmes teljesítéséből vagy az értesítés elmaradásából eredő esetleges károkért.

6.4    A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Yettel Walletet továbbfejlessze, módosítsa. A Szolgáltató erről a Yettel Wallet Felhasználót időről-időre értesíti SMS-ben vagy a Yettel Wallet alkalmazáson keresztül.

6.5    A Yettel Wallet Felhasználó vállalja, hogy a Yettel Wallet továbbfejlesztett változatát a Szolgáltató utasításainak megfelelően használja. A Szolgáltató nem felel az abból eredő kárért, ha a Yettel Wallet Felhasználó nem teljesíti ezen kötelezettségét.

7. A YETTEL Wallet HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

7.1    A Felhasználó mindenkor köteles a Yettel Walletet rendeltetésszerűen – a jelen felhasználói feltételekben meghatározottak szerint – és a működtetésre vonatkozó biztonsági előírásokat betartva használni. A Yettel Wallet Felhasználó köteles minden, az adott helyzetben általában elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa megadott mPIN-t biztonságban megőrizze, illetve köteles gondoskodni arról, hogy ezek jogosulatlan harmadik személy tudomására ne jusson, és ahhoz jogosulatlan harmadik személy hozzá ne férjen. A Yettel Wallet Felhasználó az mPIN-t vagy a Szolgáltatás használatához szükséges egyéb kódot nem jegyezheti fel, illetve nem rögzítheti a Mobileszközben, illetve a szoftverben, vagy bármely más, ezekkel együtt őrzött más tárgyon. A Yettel Wallet Felhasználó előbbi kötelezettségei elmulasztásából eredő következményekért (követlen vagy közvetett károkért, költségekért stb.) a Szolgáltató nem felel, ezekért csak és kizárólag a Yettel Wallet Felhasználó felel.

7.2    A Felhasználó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles a Bankkártyát kibocsátó banknál bejelenteni és a Bankkártyát letiltani, valamint a Yettel Wallet Felhasználó mobilszolgáltatójánál a Mobileszközhöz tartozó SIM kártyáját letiltani, ha észleli a Yettel Wallet használatához szükséges mPIN birtokából történő kikerülését, ellopását, valamint jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatát. A Felhasználó továbbá köteles követni, illetve betartani a Bankkártyát kibocsátó bank utasításait, illetve szabályzatait.

7.3    A Szolgáltató bármikor, azonnali hatállyal jogosult a Yettel Walletet véglegesen, vagy átmeneti jelleggel letiltani, illetve bármely Yettel Wallet Tranzakció továbbítását megtagadni, felfüggeszteni a Yettel Wallet biztonságos működése és visszaélés megelőzés érdekében. A Szolgáltató a letiltásról a letiltást megelőzően, de legkésőbb a letiltást követően SMS-ben és/vagy Yettel Wallet-ben haladéktalanul értesíti a Yettel Wallet Felhasználót a letiltás tényéről és annak okairól. A Szolgáltatót nem terheli ezen értesítési kötelezettség, ha az veszélyezteti a Szolgáltatás működésének biztonságát, vagy ha az értesítési kötelezettség teljesítését jogszabály kizárja.

7.4    A Yettel Wallet használatának fenti 7.3. pontban szabályozott felfüggesztése vagy letiltása miatt a Yettel Wallet Felhasználónál, vagy bármely harmadik személynél felmerülő károkért a Szolgáltató nem felel.

7.5    Bármilyen bejelentéssel, érdeklődéssel, kéréssel kapcsolatos visszaélés, megtévesztés, különösen az azonosítás jelen felhasználási feltételek szerinti módja következtében a Yettel Wallet Felhasználót, vagy valamely harmadik személyt ért következményekért (követlen vagy közvetett károkért, költségekért stb.) a Szolgáltató nem felel.

7.6    Az indokolatlan, nem a megfelelő személytől érkező mKártya, valamint Yettel Wallet Alkalmazás törlésért/tiltásáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

8. DÍJAZÁS

8.1    A Szolgáltatást a Szolgáltató díjmentesen végzi a Yettel Wallet Felhasználó számára. A Yettel Walletben található szolgáltatások igénybevétele esetén a Szolgáltató díjat számol fel az alábbiak szerint: 
•    Parkolás bruttó 115     Ft/tranzakció,
•    Közlekedési Mobiljegy Yettel Walletben történő vásárlása esetén Szolgáltató külön díjat nem számol fel.
•    Autópálya-matrica bruttó 200 Ft/tranzakció,

8.2    A Yettel Walletban végezhető Yettel Wallet Tranzakciók után a Bankkártyát kibocsátó hitelintézet a mindenkor hatályos hirdetménye(i) szerinti díjat számíthat fel, illetve a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges internetkapcsolatot biztosító szolgáltató mobiladat-forgalmi díjat számíthat fel.

9. SZERZŐI JOG ÉS EGYÉB SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

9.1    A Szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltató által nyújtott szoftver(ek), adatbázis(ok), valamint az ahhoz kapcsolódó vagyoni és egyéb jogok teljessége, ideértve a vonatkozó szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat is, a Szolgáltató és/vagy a számára felhasználási jogot engedő harmadik személyek kizárólagos tulajdonát képezi, és mint ilyen a vonatkozó jogszabályok szerinti védelem alatt áll. A Yettel Wallet Felhasználó a Szerződés hatályának időtartamára nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás használatához szükséges mértékre korlátozott, bármikor visszavonható felhasználási engedélyt kap a Yettel Wallet használatára, a vonatkozó szerzői és vagy kapcsolódó jogok, és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogok átruházása nélkül. A Yettel Wallet Felhasználó kifejezetten nem jogosult a szoftver(ek), adatbázis(ok) átdolgozásra, feldolgozására, fordítására, vagy a szoftver bármely más módosítására ideértve a hiba kijavítását is.

9.2    A szoftver(ek)/adatbázis(ok) szerkezete, felépítése és kódolása a Szolgáltató és/vagy a számára felhasználási jogot engedő harmadik személyek tulajdonát képező értékes üzleti titok és bizalmas információ, amelyet a Yettel Wallet Felhasználó köteles időbeli korlátozás nélkül üzleti titokként kezelni.

10. FELELŐSSÉGI ÉS KÁRVISELÉSI SZABÁLYOK, SZAVATOSSÁGI NYILATKOZAT

10.1    A Yettel Wallet Felhasználó a Yettel Walletet a jelen felhasználási feltételekben foglalt szabályoknak megfelelően használhatja és köteles azok használata során szerződésszerű magatartást tanúsítani, illetőleg minden elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a szerződésszerű magatartását veszélyeztető körülményt elkerülje vagy a már előállt szerződésszegésből eredő, a Szolgáltatót fenyegető kárt elhárítsa, függetlenül attól, hogy a körülmény ellenőrzési körén kívül vagy azon belül merült-e fel és a szerződéskötés időpontjában előrelátható volt-e vagy sem. A Yettel Wallet Felhasználó így különösen köteles a Bankkártyát kibocsátó bankjának a 7.2. pontban előírt bejelentést haladéktalanul megtenni, valamint mobilszolgáltatójánál a Mobileszközhöz tartozó SIM kártyáját letiltani.

10.2    A Felhasználó szavatolja, hogy szerződés alapján a Bankkártya használatára teljeskörűen jogosult, illetve MobilVásárlás szolgáltatás esetén a Szolgáltatóval vagy más mobilszolgáltatóval szerződésben áll és MobilVásárlási tranzakciók végzésére jogosult.

10.3    A Szolgáltató a jelen Felhasználási feltételek megszegésével, a Felhasználási feltételekkel, azaz a Szolgáltatással kapcsolatos felelősségét teljes mértékben kizárja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a 10.4. szerint korlátozza, kivéve, ha az irányadó jogszabályok másképp rendelkeznek.

10.4    Amennyiben az irányadó jogszabályok alapján a Szolgáltató felelősségét érvényesen nem zárhatja ki, akkor a Szolgáltató felelősségét az esetleges szerződésszegések, illetve a Felhasználási feltételekkel kapcsolatos felelősség esetén az előbbiekből eredő tényleges, közvetlen és igazoltan bekövetkezett kárra korlátozza, de ekkor is legfeljebb (maximum) 100.000,- Ft, azaz százezer forint összeg erejéig.

10.5    A Szolgáltató, illetve a Felhasználási feltételekben foglaltak teljesítése során általa igénybe vett harmadik személyek semmi esetben sem vonhatóak felelősségre a tényleges káron túli következményért, így ún. következményi károkért (bármilyen okból keletkezne is), meghiúsult ügyletért, helyettesítő termék vagy szolgáltatás költségéért, üzleti tevékenység szüneteltetéséért.

10.6    A Szolgáltató - a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben megengedett módon - kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan hibáért, adatcsere zavarért, kommunikációs zavarért, információ torzulásért, késedelemért, nem teljesítésért, téves és hibás teljesítésért, a visszaigazolás és egyéb értesítés téves vagy hibás voltáért, elmaradásáért, mely a Szolgáltatás nyújtása során következett be az alábbi okok valamelyike miatt:
(a)    a Szolgáltató tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis major) vagy jogszabályban, illetve közösségi jogi aktusban előírt rendelkezésnek történő megfelelés;
(b)    valamely szolgáltató által üzemeltetett - a Szolgáltató és a Yettel Wallet Felhasználó között elektronikus kapcsolatot megteremtő, a Szolgáltatótól függetlenül üzemeltetett rendszerben felmerült, a Yettel Wallet működéséhez szükséges - kommunikációs rendszer hibája;
(c)    a Yettel Wallet rendszerének a Yettel Wallet Felhasználó vagy harmadik személy általi, bármely módon történő szándékos vagy gondatlan megzavarása, megkárosítása, feltörése vagy ezek megkísérlése;
(d)    az Yettel Wallet Felhasználó hibás vagy valótlan tartalmú adatot szolgáltat, illetve a Yettel Wallet Felhasználó az adataiban bekövetkezett bármely változást az előírt határidőn belül és módon a Bankkártyát kibocsátó bankjának nem jelenti be.

10.7    A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét, ha a Szolgáltatást a felügyeletébe tartozó rendszereinek vagy az azzal kapcsolatban álló rendszereknek (beleértve a technikai eszközöket is) meghibásodása miatt nem tudja teljesíteni. Amennyiben a Yettel Wallet Felhasználó a megfelelő adatok elküldését követő 30 percen belül nem kap a Szolgáltatótól visszaigazolást, úgy az Ügyfélszolgálatot keresheti meg (5. és 6. pontok).

10.8    A Yettel Wallet Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Bankkártyákra, valamint az azokkal kapcsolatos fizetési műveletekre a nemzetközi kártyatársaságok mindenkor hatályos előírásai az irányadóak. A nemzetközi kártyatársaságok előírásaiban foglalt szabályozási körben a Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja.

10.9    A fentiekkel összhangban a Szolgáltatás eredményeinek minden felelőssége és kockázata a Yettel Wallet Felhasználót terheli.

10.10    Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét a Bankkártyát kibocsátó hitelintézet számítástechnikai rendszereiben bekövetkezett hibákért, leállásokért.

10.11    A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Mobileszköz vagy a rajta lévő szoftverek, alkalmazások futtatása által a Yettel Wallet alkalmazásban esetlegesen bekövetkező, leállásokért, hibákért és ebből eredő károkért. Ugyanígy kizárja felelősségét a Szolgáltató a Yettel Wallet alkalmazás futtatása által a Mobileszközben (ideértve különösen az abban tárolt adatok sérülését, elvesztését) vagy a rajta lévő szoftverek, alkalmazásokban esetlegesen bekövetkező, leállásokért, hibákért és ebből eredő károkért.

11. A SZERZŐDÉS EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

11.1  A Szolgáltató jogosult a jelen szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató különösen akkor gyakorolja ezen jogosultságát, amennyiben
(a)    olyan jogszabály-módosítás történik, amely az adott szerződési feltétel tekintetében nem teszi lehetővé a jogszabályban foglaltaktól való eltérést;
(b)    bármely, az adott nemzetközi kártyatársaság által meghatározott, a Bankkártya (mint bankkártya-típus) tekintetében a Szolgáltatásra vonatkozó előírás olyan módon változik meg, amely az adott szerződési feltétel tekintetében nem teszi lehetővé az adott előírásban foglaltaktól való eltérést.

11.2    A módosítást Szolgáltató köteles előzetesen a Szolgáltatás Honlapján közzétenni. A módosítás a közzétételt követő 15. (tizenötödik) napon lép hatályba. Azok a Yettel Wallet Felhasználók, akik a módosítást nem fogadják el, jogosultak a Szerződést felmondani.

11.3    A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Szolgáltatást további funkciókkal bővítheti, amelyet Yettel Wallet Felhasználó tudomásul vesz, vagy a jelen felhasználási feltételek szerint felmondhatja a Szolgáltatást.

12. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

12.1   A Szolgáltató és a Felhasználó között a Felhasználási feltételek alapján létrejött Szerződés megszűnik, ha

(a)    a Szerződést a Felhasználó felmondja (12.2 pont);
(b)    a Szerződést a Szolgáltató felmondja (12.3 pont);
(c)    a Szolgáltató a Szolgáltatást megszünteti (12.4 pont);
(d)    a Yettel Wallet Felhasználó elhalálozásával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
(e)    amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéhez a Yettel Wallet Felhasználó a saját oldalán biztosítandó feltételeknek a Szerződés megkötését követően nem felel meg, vagy a megfelelést nem tudja biztosítani.

12.2    A Yettel Wallet Felhasználó a Szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja.

12.2.1    A Szerződés Felhasználó által történő azonnali hatályú felmondásának minősülnek az alábbiak:
(a)    az mPIN háromszori hibás megadása (amely esetben az alkalmazás regisztrációja törlődik),
(b)    a Felhasználó újraregisztrálja a Yettel Wallet Alkalmazást (ez új regisztrációnak minősül, azaz a korábbi Szerződés megszűnik és új Szerződés jön létre);
(c)    a Yettel Wallet alkalmazást futtató Mobileszközhöz tartozó mobiltelefonszám, vagy a Mobileszköz a regisztráció időpontjához képest megváltozik;
(d)    a Felhasználó – a Szolgáltató rendelkezésére álló információk szerint – Yettel Wallet Tranzakciót egy (1) éven keresztül nem vett igénybe.
(e)    a Yettel Wallet Felhasználó törli a létrehozott Fiókot az alkalmazás Menü/Regisztráció törlése segítségével.

12.2.2    A 12.2.1 d) pontban leírt esetben a Szolgáltató a Szerződés megszüntetése előtt megkeresheti a Felhasználót annak érdekében, hogy a Szerződést a továbbiakban fenn kívánja-e tartani vagy kíván-e új Szerződést kötni (újra regisztrálni).

12.3    Szolgáltató a Szerződést azonnali hatállyal vagy 60 napos felmondási idővel is felmondhatja.

12.3.1    A Szolgáltató a Szerződést azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondhatja az alábbi esetekben:
(a)    a Yettel Wallet Felhasználó a regisztráció során hamis, valótlan, vagy megtévesztésre alkalmas adatokat közöl a Szolgáltatóval, vagy ezen adatok nem felelnek meg a jelen Szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek;
(b)    a Yettel Wallet Felhasználó a Szolgáltatással bármilyen módon visszaél, a regisztrációt követően hamis, valótlan, megtévesztésre alkalmas, jogszabályba ütköző vagy bűncselekmény tényállásának megvalósítására alkalmas adatokat közölt a Szolgáltatóval;
(c)    a Yettel Wallet Felhasználó a jogszabályokkal, vagy a jelen feltételekkel ellentétes magatartást tanúsít, és ezzel veszélyezteti a Yettel Wallet és/vagy a Szolgáltatás biztonságos működését.
12.3.2    A Szolgáltató a Szerződést 60 napos felmondási idővel indokolás nélkül is felmondhatja.
12.4    A Szolgáltató a Szolgáltatást indokolás nélkül megszüntetheti, a lenti 13. pontban foglaltak szerint. Ebben az esetben a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltató által meghatározott időpontban hatályukat vesztik.
13. A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGSZŰNÉSE, SZÜNETELTETÉSE
13.1    Amennyiben a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnését határozza el, vagy a Szolgáltató tevékenységét, vagy csak a Szolgáltatást tervezetten és végérvényesen megszünteti, avagy tartósan szünetelteti, a Szolgáltatás nyújtásának leállítását megelőzően legalább az alábbi eljárásokat hajtja végre:
(a)    a Szolgáltatás megszűnése/szüneteltetése előtt 60 (hatvan) nappal értesítést tesz közzé a Yettel Walletben vagy SMS-ben;
(b)    a Szolgáltatás megszűnése/szüneteltetése előtt 30 (harminc) nappal értesíti a Yettel Wallet Felhasználót a mobiltelefonjára küldött szöveges üzenet útján;
(c)    a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló, az adatok tárolásában, továbbításában résztvevő harmadik személlyel korábban megkötött szerződés alapján fennálló kezelési jogokat, illetve felhatalmazást visszavonja, valamennyi ilyen személyt felhívja a nála tárolt adatok átadására;
(d)    a regisztráció során megadott információk és az eseménynapló archívumok megőrzése érdekében időbélyegzővel ellátott teljes körű mentést hajt végre a Szolgáltatással kapcsolatos adatbázisokról. A mentett adatállományokat a Szolgáltató a jogszabályokban, illetve az adott nemzetközi kártyatársaság által előírt időtartamig (az előbbiek közül a szigorúbb előírásban szereplő időtartamig) megőrzi, védi jogosulatlan módosítástól és biztosítja a jogosulatlan hozzáférés kizárását, valamint az adatoknak megőrzési időn belüli, jogosultak számára való hozzáférhetőségét és értelmezhetőségét.
14. IRÁNYADÓ JOG, JOGORVOSLAT, EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
14.1    A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.
14.2    Jelen Szerződésben szereplő kifejezéseket és jogintézményeket - ha jelen Szerződés másként nem rendelkezik - a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint, valamint a magyar jogszabályok alapján kell értelmezni.
14.3    A Szolgáltató működését a mindenkori hatályos magyar jogszabályok alapján végzi.
14.4    A felek arra törekednek, hogy a jelen Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést, vagy vitát békés úton rendezzenek közvetlen tárgyalás útján.
14.5    Amennyiben valamely jogvita fogyasztói jogvitának minősülne, úgy annak bírósági eljáráson kívüli rendezése a fogyasztó lakhelye székhelye szerint illetékes békéltető testület hatáskörébe tartozik (www.bekeltetes.hu), ennek hiányában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Pest Megyei Békéltető Testület előtt (címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.) indítható meg.
14.6    A fogyasztóknak panasz, vagy jogvita esetén lehetőségük van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform használatára. A platform segítségével vitáját a fogyasztó egy jóváhagyott vitarendezési testület elé viheti. További információért kérjük látogasson el a következő weboldalra: http://ec.europa.eu/odr 
14.7    A felek megállapodnak, hogy abban a nem várt esetben, ha a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 (harminc) napon belül nem tudják békés úton megoldani a jelen Szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban kialakult vitájukat, a jogvita elbírálása rendes bírósági útra tartozik, a Felek a jogvita eldöntésére hatáskörtől függően a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
14.8    Jelen szerződés elektronikus úton létrejött szerződés, amely Yettel Wallet alkalmazás letöltésével és az oldal alján található "Elfogadom" gomb megnyomásával jön létre. A szerződés nem minősül írásban létrejött szerződésnek, a szerződés nyelve a magyar. A szerződést a Yettel nem rögzíti. A Yettel a Yettel Wallet Alkalmazáson belül biztosítja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását.
A szerződés hatályos szövege elérhető a következő linken: https://www.Yettel.hu/mywallet-aszf?app=1 
15. TELJES SZERZŐDÉS
A fentiek a Szolgáltató és a Yettel Wallet Felhasználó közötti teljes szerződéses megállapodást tartalmazza, és felülír minden korábbi megbeszélést, megállapodást, nyilatkozatot, kötelezettségvállalást, tájékoztatást vagy hirdetési anyagot, mely a Szolgáltatásra vonatkozik.
16. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG
Amennyiben jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy a jogszabályok által megengedett mértékben ezen érvénytelenség, jogellenesség vagy végrehajthatatlanság nem érinti a Szerződés többi rendelkezését.
I. sz. melléklet – Adatkezelési tájékoztató
A Yettel Wallet Adatkezelési Tájékoztatója
Hatályos: 2023 03.29.

1.    Bevezetés
A Yettel Magyarország Zrt. („Yettel Magyarország" vagy adatkezelő) a Yettel Wallet használata során a jelen tájékoztató („Tájékoztató"), valamint a Yettel Magyarország Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint kezeli az Ön személyes adatait. Jelen Tájékoztató a Yettel Wallet Általános Szerződési Feltételeinek mellékletét képezi. A jelen Tájékoztatóban nagybetűvel használt fogalmak megegyeznek a Yettel Wallet Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott fogalmakkal.
 A Yettelnál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Yettel bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.
2.    Általános Rendelkezések
2.1    Az adatkezelő adatai
Adatkezelő neve: Yettel Magyarország Zrt.
(székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., cégjegyzékszám: 13-10-040409).
Az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei megtalálhatók a Yettel Adatkezelési Tájékoztatójában (lásd Általános Szerződési Feltételek II. sz. melléklet VIII. pont). 
2.2    A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya
A Tájékoztató hatálya kiterjed a Yettel Wallet Felhasználóira.  
2.3    Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok 
2.3.1    Fogalmak
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az érintett alatt jelen esetben a Felhasználó értendő;
„adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatkezelő”: jelen esetben a Yettel, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
2.3.2    Alapelvek
A Yettel, mint adatkezelő:
•    a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
•    a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
•    biztosítja, hogy a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
•    gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
•    a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
•    a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 
2.3.3    Az adatkezelés jogszabályi háttere
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, „GDPR”). 
3.    A Yettel által kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
A Yettel a következő célokból kezeli a személyes adatokat:
3.1    Regisztráció a Yettel Wallet alkalmazásban, az alkalmazás használata
Az adatkezelés célja: a Yettel Wallet használatának biztosítása a regisztrált Felhasználó számára.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A kezelt személyes adatok köre: az Ön által átadott, a regisztrációhoz szükséges adatok, a Yettel Wallet alkalmazásba regisztrált mobiltelefonszám, a Mobileszköz használata során használt IP cím, regisztrált Bankkártyák száma, a Mobileszköz típusa, a mobiltelefon operációs rendszere, hálózati adatok (Mobil/wifi), a Mobileszköz nyelvi beállítása, a meglátogatott Yettel Wallet aloldalak, illetve ezen adatok kombinációja. 
Az adatkezelés időtartama: a Yettel Wallet Fiók törléséig kerül sor adatkezelésre.
Adattovábbítás: A Yettel a Yettel Wallet Tranzakciók elvégzéséhez a Cellum Global Zrt.-t (székhely: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) veszi igénybe, mint adatfeldolgozót, amely mind a Szolgáltatás nyújtása, mind a hibakezelés során közreműködik. A Cellum Global Zrt. által nyújtott szolgáltatás biztonságáról itt [http://cellum.hu/our_solution/security] olvasható további információ. 
 3.2    Tranzakciók nyilvántartása
Az adatkezelés célja: a Yettel Wallet tranzakciók teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A kezelt személyes adatok köre: 
•    a Yettel Wallet alkalmazásba regisztrált mobiltelefonszám, a tranzakció típusa (bankkártyát és/vagy bankkártyát nem igénylő (pl. MobilVásárlási, Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás) tranzakciók), a fizetendő összeg, a tranzakció időpontja, a tranzakció eredménye (sikeres/sikertelen), továbbá
•    Moblivásárlás szolgáltatás és Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás esetében a vásárolt Mobiljegy vagy Közlekedési Mobiljegy adatai (típus, érvényességi idő, vásárlás időpontja), Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás esetén az ahhoz regisztrált igazolvány száma (lehetséges igazolvány típusok: diákigazolvány, személy azonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, általános bérlet igazolvány, útlevél);
Az adatkezelés időtartama: Tranzakció típusához igazodó elévülési idő végéig (például elektronikus hírközlési szolgáltatás esetén a jogviszony megszűnését követő 1 év).
Adattovábbítás: A Szolgáltató a Yettel Wallet Tranzakciók elvégzéséhez a Cellum Global Zrt.-t (székhely: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) veszi igénybe, mint adatfeldolgozót, amely mind a Szolgáltatás nyújtása, mind a hibakezelés során közreműködik. A Cellum Global Zrt. által nyújtott szolgáltatás biztonságáról itt [http://cellum.hu/our_solution/security] olvasható további információ.
3.3    Adatok továbbítása az Elszámoló (Bank) részére
Az adatkezelés célja: a Bankkártyával végzett Yettel Wallet Tranzakciók teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A kezelt személyes adatok köre: a Yettel a nemzetközi kártyatársaságok által előírt formában titkosítva tárolja és továbbítja az Elszámoló Bank felé a Bankkártyán megjelenítésre kerülő kártyabirtokos nevét, a Bankkártya biztonsági kódját, a Bankkártya lejárati időpontját, a Bankkártya számát. 
Az adatkezelés időtartama: Tranzakció típusához igazodó elévülési idő végéig (például elektronikus hírközlési szolgáltatás esetén a jogviszony megszűnését követő 1 év).   
Adattovábbítás: 
A Szolgáltató a Yettel Wallet Tranzakciók elvégzéséhez a Cellum Global Zrt.-t (székhely: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) veszi igénybe, mint adatfeldolgozót, amely a Szolgáltatás nyújtása közreműködik. A Cellum Global Zrt. által nyújtott szolgáltatás biztonságáról itt [http://cellum.hu/our_solution/security] olvasható további információ. Az Elszámoló Bank az OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16. cégjegyzékszám: 01-10-041585)..
3.4    A Felhasználó használati szokásainak, illetve a Yettel Wallet alkalmazás működésének, hatékonyságának elemzése (profilalkotás). 
Az adatkezelés célja: kényelmi funkciók biztosítása a Felhasználó számára, a Yettel Wallet alkalmazás működésének, kihasználtságának elemzése, szükségszerű fejlesztése, ügyfélélmény javítását célzó aktivitások fejlesztése.
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatok profilalkotás céljából történő kezeléséhez adott hozzájárulás – a Szolgáltatás sajátosságaiból adódóan – visszavonása csak Yettel Fiók törlésével lehetséges, azaz nincsen arra lehetőség, hogy a Felhasználó igénybe vegye a Szolgáltatást, de az adatokkal kapcsolatban profilalkotásra ne kerüljön sor. 
A kezelt személyes adatok köre: A 3.1, 3.2 pont alatt felsorolt adatok. 
Az adatkezelés időtartama: a Yettel Wallet Fiók törléséig kerül sor adatkezelésre.
Adattovábbítás: A Yettel a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltatás teljesítése érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatok feldolgozását a Planet of the apps Kft. (1037 Budapest, Virág Benedek u. 23; cégjegyzékszám: 01-09-903023;  http://planetoftheapps.hu/ ; email: info@planetoftheapps.hu ), az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - végzi, harmadik fél számára ki nem adja.
3.5    Felhasználó tájékoztatása banki tranzakcióról
Az adatkezelés célja: A Bankkártyát kibocsátó hitelintézet részére továbbított adatok kezelése a Felhasználó tájékoztatása céljából.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A kezelt személyes adatok köre: a Yettel Wallet Tranzakciót teljesítő, Bankkártyát kibocsátó hitelintézet részére továbbított, a Yettel Wallet Tranzakciók Szolgáltató által elérhető adatállománya.
Az adatkezelés időtartama: Tranzakciót követő 5 év.
Adattovábbítás: Adattovábbításra nem kerül sor.
3.6    Jogi igények érvényesítése
Az adatkezelés célja: Esetleges jogi igények érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés.  
Az adatkezelés jogalapja: A Yettel jogos érdeke. 
A kezelt személyes adatok köre: 3.1 – 3.5 pontokban felsorolt adatok. 
Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltatás utolsó igénybevételétől számított 5 (öt) év (azaz az esetleges igények elévülési ideje).
Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor. 
3.7    Bizonylatmegőrzés
Az adatkezelés célja: A számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségnek való megfelelés. 
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint.
A kezelt személyes adatok köre: számviteli bizonylatok (például számlák). 
Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltatás igénybevételét követő 8 év.
Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor. 
3.8    Panaszkezelés
Az adatkezelés célja: A Felhasználói panasz kivizsgálása. 
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján. 
A kezelt személyes adatok köre: Panasz tartalma, panaszos adatai (mobiltelefonszám, egyéb kapcsolattartási adatok, tranzakció azonosító(k) (típus, érvényességi idő, vásárlás időpontja), Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás esetén az ahhoz regisztrált igazolvány száma (lehetséges igazolvány típusok: diákigazolvány, személy azonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, általános bérlet igazolvány, útlevél). 
Az adatkezelés időtartama: a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján 3 év.
Adattovábbítás: adattovábbításra a Mobilvásárlás és Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás kapcsán beadott panasz esetén kerülhet sor. Adattovábbítás címzettje a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. lehet (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; cégjegyzékszám: 01-10-047569; https://www.nemzetimobilfizetes.hu).
4.    Kötelező adattovábbítás
Adatok továbbítására sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is az ilyen feladatokat ellátó szervezeteknek, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. 
5.    Felhasználó azonosítása
Yettel Wallet Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató a Yettel Wallet Felhasználó tekintetében külön azonosítást nem végez, továbbá bármely, a Szolgáltatónál kezdeményezett, jelen Szerződés szerinti kapcsolatfelvétel során a Szolgáltató kizárólag a Yettel Wallet Felhasználó által megadott telefonszám egyezőségét vizsgálja, ezért a Szolgáltató a Yettel Wallet alkalmazással, illetve a Szolgáltatással kapcsolatosan kizárólag korlátozott mértékű támogatást nyújt (5. és 6. pontok).
6.    Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek
6.1    Az Ön jogai
Ön jogosult arra, hogy a Yettel által kezelt személyes adatai tekintetében
a)    a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b)    a személyes adatok helyesbítését kérje;
c)    a személyes adatok törlését kérje;
d)    a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e)    tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f)    a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog)
g)    amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a Yettel Wallet felhasználási feltételek 5.2. pontjában megjelölt elérhetőségre küldheti el. A Yettel indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Yettel nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Yettel válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. 
6.1.1    Hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy a Yetteltől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Yettel közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. 
6.1.2    Helyesbítés
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Yettel indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
6.1.3    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Yettel indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
a)    a személyes adatokra már nincs szükség;
b)    ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)    Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d)    ha a személyes adatokat a Yettel jogellenesen kezelte;
e)    ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
Az adatot a Yettel nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) szolgáltatás nyújtása (szerződés teljesítése) céljából; (ii) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (iii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iv) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
6.1.4    Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Yettel korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
a)    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Yettel ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)    a Yettelnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Yettel előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek. 
6.1.5    A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Yettel jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Yettel a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
6.1.6    Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Yettel közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha
a)    az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
b)    az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.
Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.
6.1.7    Jogorvoslat
Amennyiben Ön nem ért egyet a Yettel válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
Ha úgy gondolja, hogy jogai megsérültek, bírósághoz is fordulhat. A pert – választása szerint – a Yettel székhelye szerint illetékes Budapest Környéki Törvényszék vagy a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt tudja megindítani. A törvényszékek felsorolását és illetékességi területüket megtalálja a https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon. 
7.    Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége
A Yettel által használt adatfeldolgozók a 3. pontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban. 
8.    Lehetséges változások a Tájékoztatóban 
A Yettel megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Yettel a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Yettel mindig megfelelő tájékoztatást nyújt. Emellett a Tájékoztatóban foglalt adatkezelések mellett, a Yettel tevékenysége során kezelt adatok tekintetében további adatvédelmi tudnivalók is relevánsak lehetnek. A Yettel általános adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő linken: https://mobileview.yettel.hu/aszf


 


Yettel Wallet Terms of Use


 

In case of any discrepancies, the Terms of Use in Hungarian language above - the “Yettel Wallet felhasználási feltételek” are applicable.

By downloading the Yettel Wallet application (app) and pressing the "Accept" button at the bottom of the page, the Yettel Wallet User expressly accepts the following terms of use, which regulates the contractual relationship between the Service Provider and the User.

Consent to Profiling 
The Service Provider processes the Data for the purpose of analyzing the User's usage habits and the effectiveness of the application (profiling), based on the User's consent. This consent cannot be exercised independently, meaning that profiling will take place when using the Service. There is no option for the User to use the Service without profiling. The purpose of profiling is to provide convenience features to the User, analyze the operation and utilization of the application, necessary development for improvement of customer experience. If you do not agree with the above, please do not use the Service. Further information is provided in Annex II.
Below you can read the terms of use regarding the Mobile Commerce service (parking, highway vignette, lottery), the E-tickets service, recommendations for novelties, as well as universal balance top-up with a bank card, which constitute the general contractual terms and conditions based on Sections 6:77-81 of the Civil Code. Certain privacy-related aspects related to the provision of products and services according to these Yettel Wallet Terms and Conditions are regulated in Annex I and in the Yettel Hungary Privacy Policy of the Service Provider (Yettel Hungary Privacy Policy can be accessed here: https://en.yettel.hu/data-protection).

The Yettel Wallet User acknowledges that Yettel Wallet is a free application, and the User uses it at their own responsibility, with limited liability of the Service Provider, meaning that the Service Provider assumes responsibility only for intentional breaches that cause harm to human life, physical integrity, or health. The Service Provider is not responsible for unauthorized use of the Yettel Wallet Application or damages resulting from requests or notifications from unauthorized individuals, especially including possible unauthorized access to data appearing in the Yettel Wallet Application or any abuse of such data (Sections 7, 10)!
The Service Provider draws the attention of the Yettel Wallet User to take appropriate security measures to protect their mPIN (Section 7) and prevent unauthorized access to their Mobile Device (e.g., applying a separate PIN code for the Mobile Device).

Effective from: March 29, 2023.


1.    DEFINITIONS
1.1. The following terms used in these terms of use - in singular and plural form - have the following meanings:
Bank Card
A cash substitute payment tool in accordance with applicable standards, which allows the holder to have control over the associated bank or credit account.
Bank Card Data
The data required for Bank Card transactions (excluding the Mobile Commerce service) performed through the Yettel Wallet application, which the User provides to the Service Provider during Bank Card registration (Section 4).
mCard
The form of the Bank Card appearing in the Yettel Wallet.
Mobile Device
The mobile device (e.g., mobile phone, tablet) under the control of the Yettel Wallet User, necessary for using the Service and capable of receiving SMS messages.
mPIN
A minimum 4-digit code provided by the User for authentication when using the Service. The mPIN is entered by the Yettel Wallet User during Bank Card registration and can be freely changed later. Only the Yettel Wallet User knows and can know the mPIN.
Merchant
All business organizations, companies, sole proprietors, or other legal entities that accept the Bank Card as a means of payment with the prior authorization for universal balance top-up or payment of account balance and have concluded the relevant agreement(s) with the acquiring bank and where all the conditions for acceptance are actually met on the Merchant's side.
Settlement Bank
The bank that settles the Yettel card top-up transactions (see Section 2.3) performed with registered Bank Cards in the Yettel Wallet, which is specifically OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (headquarters: 1051 Budapest, Nádor utca 16. company registration number: 01-10-041585).
Terms of Use or Agreement 
The terms and conditions contained in this document and the legal regulations referred to by them, the conclusion of which is a condition for using the Service.
Parties 
The Yettel Wallet User and Service Provider together.
Account
Account created prior to the first use of the mobile application (mobile application) provided by the Service Provider prior to the first use of the Yettel Wallet User's mobile phone number installed on the User's Mobile Device. 
MasterCard 
MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A Waterloo, 1410 Belgium, and its subsidiaries. Provided pursuant to Act CC of 2011 on the National Mobile Payment System service, regardless of whether it is a ticket or a season ticket type product.

Service:

1. Data encryption and data storage services provided by the Service Provider to the Yettel Wallet User on the basis of these terms and conditions, which are necessary for the use of a Bank Card and thus for the completion of part of the Yettel Wallet Transactions. According to the legal provisions in force, the service qualifies as a payment service support (incidental) technical service, which is not subject to authorisation according to the provisions of Act CCXXXVII of 2013 on Credit Institutions and Financial Enterprises, this part of the Service is an information society service according to Act CVIII of 2001. 
2. In the case of the Mobile Commerce service (including parking tickets, highway vignettes, lotteries, but not the Transport Mobile E-Ticket), the Service Provider transmits SMS messages (see Section 2.1) in accordance with Act C of 2003 on Electronic Communications. 
3. Making available and operating the Yettel Wallet App
Service Website 
The website displaying information, information and other terms related to the Service is available at https://mobileview.yettel.hu/wallet. 

Provider or Yettel 

Yettel Magyarország Zrt. (registered office: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., tax number: 11107792-2-44, hereinafter referred to as "Service Provider" or "Yettel"), which uses Cellum Global Zrt. (registered office: 6725 Szeged, Pálfy utca 46; company registration number: 06-10-000501, hereinafter referred to as "Cellum Global Zrt.") as an intermediary. 

Yettel Wallet or Yettel Wallet App 

The mobile application (mobile application) provided by the Service Provider installed by the Yettel Wallet User on his/her Mobile Device that enables the Yettel Wallet User to use the Service, which consists of the system operated by Cellum Global Zrt., the application interface used by the Yettel Wallet User and other software elements.

User or Yettel Wallet User

An individual who downloads the Yettel Wallet mobile application to their Mobile Device.
Yettel Wallet Transaction
A transaction carried out by the User in the Yettel Wallet using their available subscription credit or universal balance or by using a Bank Card. Currently available transactions in the Yettel Wallet include the MobilVásárlás service (Section 2.1), Közlekedési Mobiljegy service (Section 2.2), recommendations for novelties, and Yettel universal balance top-up (Section 2.3).

Yettel Wallet Transaction 

The transaction in the Yettel Wallet can be carried out using the User's subscription, credit limit or universal balance with the Service Provider or by using a credit card. Transactions that can currently be carried out in the Yettel Wallet are: Mobile Commerce service (section 2.1), Transport Mobile E-Ticket service (section 2.2), recommendation of novelties, Yettel universal balance top-up (section 2.3).

2. YETTEL WALLET TRANSACTION

2.1. MobileCommerce Service 
A mediated service available to subscribers of Hungarian mobile network operators, allowing them to make purchases of various products or services, including parking tickets, highway vignetes, and lottery tickets, using their Mobile Devices. Subscribers can make these purchases using their subscription credit or by charging their universal balance. Additional rules for MobilCommerce service subscribers are governed by the Service Provider's General Terms and Conditions (available at the following link: https://mobileview.yettel.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek), and the relevant mobile network operator's own terms and conditions apply in each case.

2.2 Transport Mobile E-Ticket Service
A service available to Yettel subscribers, allowing them to purchase Transport Mobile E-Ticket (public transportation mobile tickets) through the dedicated application (Yettel Wallet). Yettel subscribers can purchase Transport Mobile E-Ticket using their subscription credit or by charging their universal balance in the Yettel Wallet application. Further rules regarding the Transport Mobile E-Tickets service are specified in the Service Provider's General Terms and Conditions (available at the following link: https://mobileview.yettel.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek).

2.3. Yettel Universal Balance Top-Up 
The service available to subscribers of Hungarian mobile network operators with Yettel subscription, enabling them to top up their Yettel universal balance using a Bank Card. The top-up transaction involves debiting the balance of the bank or credit account associated with the Bank Card and/or using the available credit line, as a payment operation, representing an electronic data set corresponding to the transaction (basic transaction) concluded between the Yettel Wallet User and the respective Merchant (in this case, the Service Provider) for the purchase of goods and/or the provision of services. This data set is transmitted to the payment service provider responsible for executing the payment transaction in order to facilitate the payment operation. Additional rules regarding the universal balance top-up are specified in the Yettel General Terms and Conditions.

3.    SUBJECT OF TERMS OF USE

3.1. Based on these terms of use, the Services to be provided by the Service Provider to the Yettel Wallet User regarding Bank Cards include the following: 
(i) The encrypted storage of the Bank Card data provided by the Yettel Wallet User to the Service Provider in relation to Bank Cards, in a format compliant with the requirements specified by international card associations, both on the Mobile Device and in an electronic system external to the Mobile Device; 
(ii) Encryption of the Bank Card data and conversion into the required format for approval of Yettel Wallet Transactions;
(iii) transmitting Credit Card data to the Settlement Bank accepting the Yettel Wallet Transaction for authentication and approval of Yettel Wallet Transactions by means of telecommunication as provided by the Yettel Wallet User; 
(iv) transfer encrypted data returned by the Settlement Bank accepting the Yettel Wallet Transaction to the Yettel Wallet User. 
(v) Making the Yettel Wallet Application available and operating.
3.2 The Service Provider informs the Yettel Wallet User about the currently provided functionalities through the Service Provider's website. The Service Provider may improve the quality of the Service, enhance it with additional features, which the Yettel Wallet User acknowledges, or terminate the Service in accordance with these Terms of Use.
3.3 The Yettel Wallet User acknowledges that the Service Provider is entitled to consider the Bank Card data sent by the Yettel Wallet User, accompanied by the mPIN chosen by the Yettel Wallet User, as originating from the Yettel Wallet User; the Service Provider is not responsible for any damages arising from unauthorized use.
3.4 The Bank card data(s) received from the Yettel Wallet User shall be considered received within the framework of the Service if the message containing them sent electronically is recorded correctly and compliant with the database of the Service Provider's IT system in terms of content and form,as required by the system.
3.5 The Yettel Wallet User expressly acknowledges that by providing approval through the Service, specifically by pressing the corresponding button, the Yettel Wallet User grants consent for the approval and execution of the respective Yettel Wallet Transaction, particularly including consent to perform financial operations charged to the Yettel Wallet User's associated Bank Card.
3.6 The Yettel Wallet User (registered user of the Bank Card) guarantees at all times during the use of the Service that the Bank Card used by the Yettel Wallet User in relation to the Service has full usage rights issued by the bank issuing the Bank Card.
3.7. Refund of Transportation Mobile E-Ticket: If the validity of the ticket has not yet started, the Service Provider ensures the refund of the Transportation Mobile E-Ticket upon request by the User, and the refund amount corresponds to the original purchase transaction.

4.    TECHNICAL REQUIREMENTS FOR USING THE SERVICE

4.1. The following technological requirements are necessary for the Yettel Wallet User to use the Service on their own platform: 
(i) A Mobile Device with an Android 6.0 or higher version operating system or an iOS 10.0 or higher version operating system, a registered and functioning Yettel Wallet application of the appropriate version, as well as the provision of SMS messaging and reception and data traffic technology required for using the Service (subscription for mobile radio telephony service providing data traffic or other means of providing data traffic); and 
(ii) A Bank Card suitable for using the Service and its registration in the Yettel Wallet application with the following data for Yettel Wallet Transactions where Bank Card usage is required: 
a) Yettel Wallet User's mobile phone number; 
(b) Yettel Wallet User's Bank Card number, security code (CVV2/CVC2/CSC code = last 3 digits on the back of the Bank Card or PCSC, which is the 4 digits on the front of the Bank Card), expiration date; 
(c) Yettel Wallet User's name (as it appears on the Bank Card).
4.2 The Yettel Wallet User acknowledges that the Service is operational only based on the valid data listed above for the Services where Bank Card usage is required.
4.3 The Service Provider is entitled to refuse the provision of the Service until the Yettel Wallet User meets the prescribed conditions or ensures compliance on their own platform. The Yettel Wallet User acknowledges that the provision of the Service takes place within a complex and closed IT system, and therefore, the refusal as described above is automatic.

5.    COMPLAINT HANDLING, CUSTOMER SERVICE

5.1 If the Yettel Wallet User disputes the execution of a Yettel Wallet Transaction performed with a Bank Card according to the provisions of these Yettel Wallet Terms and Conditions, they shall first submit their complaint to the bank issuing the Bank Card and/or to the Settlement Agent immediately after detecting the error. This is because the Service Provider processes the necessary data for Yettel Wallet Transactions in an encrypted form, without having access to other transaction-related information.
5.2 If the Yettel Wallet User has any other complaints or questions related to the Yettel Wallet application, they can address them to the Service Provider, and they can do so at any time, 24 hours a day, using the contact details of Customer Service: 
a) Mailing address: Yettel Magyarország Zrt., Pannon út. 1., 2045 Törökbálint 
b) Phone number: 1220 or +36 20 20 14500
5.3 With regard to the mediated nature of the products and services concerned, the Service Provider shall consider whether it may investigate and decide on any request or complaint regarding the product or service referred to in sections 2.1-2.2 of the Wallet GTC within its own competence. If the Service Provider does not have full competence and/or does not have all the information necessary to decide on the request or complaint concerning the product or service referred to in points 2.1-2.2, it shall ensure the response to the report or complaint with the involvement of National Mobile Payment Plc.
•    If the User's request or complaint concerns parking or highway vignette products and services under Clause 2.1, and after investigating the Service Provider concludes that the answer falls within the competence of the parking operator in the case of parking service or the National Toll Payment Services Ltd. in the case of e-vignette (usage fee) purchase, then the Service Provider informs the User to forward their request or complaint to the aforementioned legal entities.
•    If the User's request or complaint concerns a product or service under Clause 2.2, and after investigating, the Service Provider concludes that the answer falls within the competence of the original service provider, then the Service Provider forwards the request or complaint to the National Mobile Payment Plc., who ensures that the request or complaint is answered directly by the original service provider or to the User.
For substantiated fee claims related to products or services under Clause 2.1-2.2 or duplications attributable to technical errors in transactions, if the corresponding value of purchases for the relevant period has not been invoiced yet, the Service Provider invoices the User based on the corrected amount. If invoicing has already taken place, the Service Provider credits the respective charges in the next billing period.
5.4 The complaint must include the complainant's registered mobile phone number, personal identification data, and precise identification of the event underlying the complaint (transaction identifier(s), location, and time of the transaction).
5.5 The Service Provider examines the complaint and informs the Yettel Wallet User in writing about the outcome within 30 (thirty) days from the date of the complaint's acknowledged submission to


6.    TECHNICAL SUPPORT, TROUBLESHOOTING, MAINTENANCE, INTERRUPTION, AND DEVELOPMENT RELATED TO THE OPERATION OF Yettel Wallet 

6.1 The Yettel Wallet User can report any detected errors or request technical support regarding the use of Yettel Wallet through the contact information provided in point 5. of the Customer Service. The Service Provider ensures that any errors occurring on the Yettel Wallet service provider's receiving side are corrected as quickly as possible, depending on the nature of the error.
6.2 The Service Provider or its authorized representative is only responsible for resolving errors that arise within the background system operated by them. They do not handle issues related to hardware, computer applications, or other technical devices outside the Mobile Device or the Yettel Wallet system. The User is responsible for resolving such errors at their own expense or through the appropriate service provider.
6.3 The Service Provider is entitled to partially or completely suspend the use of Yettel Wallet for maintenance, repair, or other organizational and operational reasons. If the suspension of Yettel Wallet usage is due to foreseeable maintenance, repair, or other organizational and operational reasons, the Service Provider may notify the Yettel Wallet User in advance through electronic means via the Yettel Wallet. If the suspension of Yettel Wallet usage is due to unforeseeable maintenance, repair, or other organizational and operational reasons, the Service Provider shall promptly notify the Yettel Wallet User through electronic means via the Yettel Wallet application, unless such notification is not possible due to the nature of the interruption or the Service Provider considers it inappropriate for the immediate resolution of the interruption. The Service Provider shall not be held liable for any damages resulting from non-performance, delayed performance of Yettel Wallet transactions, or failure to provide notification arising from the application of this provision.
6.4 The Service Provider reserves the right to further develop and modify Yettel Wallet. The Service Provider will inform the Yettel Wallet User about these modifications from time to time via SMS or through the Yettel Wallet application.
6.5 The Yettel Wallet User agrees to use the further developed version of Yettel Wallet in accordance with the instructions provided by the Service Provider. The Service Provider shall not be held responsible for any damages arising from the User's failure to fulfill this obligation.

7. SECURITY REQUIREMENTS FOR USING YETTEL Wallet 

7.1 The User is obliged at all times to use the Yettel Wallet as intended – as defined in these Terms of Use – and in compliance with the security regulations applicable to its operation. The Yettel Wallet User is obliged to take all measures that can normally be expected in the given situation to keep the mPIN provided by him secure, and to ensure that they do not come to the knowledge of or be accessed by unauthorized third parties. The Yettel Wallet User may not record or record the mPIN or other code required to use the Service on the Mobile Device or software or on any other item kept with it. The Service Provider shall not be liable for the consequences (direct or indirect damages, costs, etc.) arising from the Yettel Wallet User's failure to fulfil its previous obligations, for which the Yettel Wallet User shall be solely and exclusively liable.
7.2 Upon becoming aware of this, the User shall immediately report and block the Bank Card to the bank issuing the Bank Card and block the SIM card belonging to the Mobile Device to the mobile operator of the Yettel Wallet User if it detects the theft, theft and unauthorized or unauthorised use of the mPIN required to use the Yettel Wallet. Furthermore, the User is obliged to follow and comply with the instructions and regulations of the bank issuing the Bank Card.
7.3 The Service Provider is entitled to permanently or temporarily block the Yettel Wallet at any time with immediate effect, or to refuse or suspend the transmission of any Yettel Wallet Transaction in order to ensure the safe operation of the Yettel Wallet and prevent abuse. The Service Provider shall immediately notify the Yettel Wallet User of the fact and reasons for the blocking prior to the blocking, but no later than after the blocking, by SMS and/or Yettel Wallet. The Service Provider shall not be bound by this notification obligation if it endangers the safety of the operation of the Service or if the fulfillment of the notification obligation is excluded by law.
7.4 The Service Provider shall not be liable for any damages incurred by the Yettel Wallet User or any third party due to the suspension or blocking of the use of the Yettel Wallet provided for in clause 7.3 above. 
7.5 The Service Provider shall not be liable for any consequences (direct or indirect damages, costs, etc.) suffered by the Yettel Wallet User or any third party as a result of any misuse, misrepresentation or misrepresentation related to any report, inquiry, request, in particular the method of identification according to these terms of use.
7.6 The Service Provider shall not be liable for the deletion/blocking of the mCard and the Yettel Wallet Application received from the unjustified and non-eligible person.

8. FEES

8.1 The Service Provider provides the Service free of charge to the Yettel Wallet User. When using the services contained in the Yettel Wallet, the Provider charges a fee as follows: 
• Parking gross 115 HUF/transaction, 
• In case of purchasing a Transport Mobile E-Ticket in the Yettel Wallet, the Service Provider does not charge any extra fee. 
• Motorway vignette gross HUF 200/transaction, 
8.2 For Yettel Wallet Transactions that can be made in Yettel Wallet, the credit institution issuing the Bank Card may charge a fee in accordance with its announcement(s) in force from time to time, or the service provider providing the internet connection required to use the Service may charge a mobile data fee.

9. COPYRIGHT AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

9.1 The completeness of the software(s), database(s) and related property and other rights provided by the Service Provider for the provision of the Service, including the relevant intellectual property rights, is the exclusive property of the Service Provider and/or the third parties granting it the right to use it, and as such is protected under applicable law. The Yettel Wallet User is non-exclusive for the duration of the Agreement, you are granted a non-transferable and limited license to use the Service, which can be revoked at any time, without any transfer of any applicable copyright, or related rights, or other intellectual property rights. The Yettel Wallet User is expressly not authorized to adapt, process, translate, or make any other modification of the software(s), database(s), including the correction of errors.
9.2 The structure, structure and coding of the software(s)/database(s) are valuable trade secrets and confidential information belonging to the Provider and/or third parties granting it the right to use it, which the Yettel Wallet User is obliged to treat as a trade secret without time limit.

10. LIABILITY AND LIABILITY RULES, WARRANTY STATEMENT 

10.1 The Yettel Wallet User may use the Yettel Wallet in accordance with the rules set out in these terms of use and shall behave in accordance with the contract during their use and shall do everything reasonable to avoid any circumstance endangering his contractual conduct or to avert the damage threatening the Service Provider arising from an already occurring breach of contract, regardless of whether it is outside or within the control of the circumstance whether or not it was foreseeable at the time of conclusion of the contract. In particular, the Yettel Wallet User is obliged to immediately notify the bank issuing the Bank Card as required by Section 7.2 and to block the SIM card associated with the Mobile Device with his mobile service provider.
10.2 The User warrants that they are fully entitled to use the Bank Card on the basis of a contract or, in the case of Mobile Purchases, they have a contract with the Service Provider or other mobile service provider and is entitled to carry out Mobile Purchase transactions. 
10.3 The Service Provider completely excludes its liability for violation of these Terms of Use, the Terms of Use, i.e. the Service, or, if this is not possible, limits it in accordance with Article 10.4, unless otherwise provided by applicable law. 
10.4 If, based on the applicable legislation, the Service Provider cannot validly exclude its liability, the Service Provider limits its liability in case of possible breaches of contract or liability related to the Terms of Use to the actual, direct and verified damage resulting from the foregoing, but even then up to a maximum amount of (maximum) HUF 100,000, i.e. one hundred thousand HUF.
10.5 In no case shall the Service Provider or third parties used by it in the performance of the Terms of Use be held liable for consequences beyond the actual damage, such as so-called consequential damages (for whatever reason), failed transactions, costs of substitute products or services, or business interruptions. 
10.6 The Service Provider expressly excludes its liability - to the extent permitted by the relevant legal provisions - for any errors, data exchange disturbances, communication disruptions, distortions of information, delays, non-performance, erroneous and defective performance, erroneous or erroneous performance of confirmation and other notifications, or any of the following reasons:
(a) for reasons beyond the scope of the Service Provider's activity (force majeure) or compliance with a provision prescribed by law or Community law; 
(b) a failure of a communication system operated by a service provider that establishes an electronic connection between the Provider and the Yettel Wallet User and is operated independently of the Service Provider and is necessary for the operation of Yettel Wallet; 
(c) intentionally or negligently disrupt, damage, hack or attempt to disrupt, damage, hack or attempt to disrupt the Yettel Wallet system by the Yettel Wallet User or any third party in any way; 
(d) the Yettel Wallet User provides incorrect or false data, or the Yettel Wallet User fails to report any changes in his/her data to the bank issuing the Bank Card within the prescribed time limit and in the prescribed manner.
10.7 The Service Provider expressly excludes its liability if it is unable to perform the Service due to the failure of its systems under its supervision or related systems (including technical devices). If the Yettel Wallet User does not receive confirmation from the Service Provider within 30 minutes of sending the relevant data, they may contact Customer Service (points 5 and 6). 
10.8 The Yettel Wallet User acknowledges that Bank Cards and related payment transactions are governed by the regulations of international card companies in force from time to time. Within the regulatory scope set out in the regulations of international card companies, the Service Provider expressly excludes its liability. 
10.9 In accordance with the above, all responsibility and risk for the results of the Service rests with the Yettel Wallet User.
10.10 The Service Provider expressly excludes its liability for errors or downtime in the IT systems of the credit institution issuing the Bank Card. 
10.11 The Service Provider excludes its liability for any downtime, errors and resulting damages that may occur due to the running of the Mobile Device or the software and applications on it in the Yettel Wallet application. In the same way, the Service Provider excludes its liability for any downtime, errors and resulting damages that may occur in the Mobile Device (including, in particular, the damage or loss of data stored therein) or in the software or applications contained therein, which may occur by running the Yettel Wallet application.

11. UNILATERAL CHANGES TO THE CONTRACT 

11.1 The Service Provider is entitled to unilaterally modify these terms and conditions. In particular, the Service Provider exercises this right if: 
(a) there is an amendment to the law which does not allow for a derogation from the law in respect of the given contractual term; 
(b) any requirements of the Service specified by the relevant international card scheme with respect to the Bank Card (as a type of credit card) are changed in a manner that does not allow for deviation from such terms and conditions. 
11.2 The Service Provider is obliged to publish the modification on the Website of the Service in advance. The amendment shall enter into force on the 15th (fifteenth) day after publication. Yettel Wallet Users who do not accept the amendment are entitled to terminate the Agreement.
11.3 Within the framework of the Service, the Service Provider may expand the Service with additional functions, which the Yettel Wallet User acknowledges, or terminate the Service in accordance with these terms of use.

12. TERMINATION 

12.1 The Agreement concluded between the Service Provider and the User on the basis of the Terms of Use shall be terminated if: 
(a) the Agreement is terminated by the User (clause 12.2); 
(b) the Agreement is terminated by the Service Provider (Section 12.3); 
(c) the Service Provider terminates the Service (Section 12.4); 
(d) upon the death or termination without legal successor of the Yettel Wallet User; 
(e) if the Yettel Wallet User fails to comply with the conditions to be provided on his own side after entering into the Agreement for the use of the Service or is unable to ensure compliance. 12.2 The Yettel Wallet User may terminate the Agreement with immediate effect without giving reasons.
12.2.1 The following shall constitute immediate termination of the Agreement by the User: 
(a) incorrect mPIN three times (in which case the registration of the application will be deleted), 
(b) the User re-registers the Yettel Wallet App (this is considered a new registration, i.e. the previous Agreement is terminated and a new Agreement is concluded); 
(c) the mobile phone number associated with a Mobile Device running the Yettel Wallet App or the Mobile Device changes from the time of registration; 
(d) according to the information available to the Service Provider, the User has not used a Yettel Wallet Transaction for one (1) year. (e) the Yettel Wallet User deletes the created Account by clearing the application's Menu/Registration.
12.2.2 In the case described in Section 12.2.1 d), the Service Provider may contact the User prior to terminating the Agreement in order to ensure that the Agreement is maintained or whether it intends to conclude (re-register) a new Agreement. 
12.3 The Service Provider may terminate the Agreement with immediate effect or with 60 days' notice. 
12.3.1 The Service Provider may terminate the Agreement with immediate effect without giving reasons in the following cases: 
(a) the Yettel Wallet User provides false, untrue or misleading information to the Provider during registration, or such data does not comply with the terms of this Agreement or applicable law; 
(b) the Yettel Wallet User misuses the Service in any way, after registration he has provided false, untrue, misleading, unlawful or criminal data to the Service Provider;
12.3.2 The Service Provider may terminate the Agreement with 60 days' notice without giving reasons. 
12.4 The Service Provider may terminate the Service without giving reasons, as set out in Section 13 below. In this case, these Terms of Use shall cease to be effective on the date specified by the Service Provider. 

13. TERMINATION OR SUSPENSION OF THE SERVICE PROVIDER'S ACTIVITIES 

13.1 If the Service Provider decides to terminate without legal successor, or to terminate the Service Provider's activities or only to terminate the Service in a planned and permanent manner, or to permanently suspend it, it shall implement at least the following procedures prior to stopping the provision of the Service: 
(a) post 60 (sixty) days prior to termination/pause of the Service in Yettel Wallet or SMS; 
(b) notify the Yettel Wallet User 30 (thirty) days prior to termination/suspension of the Service by sending a text message to their mobile phone;
(c) revokes the processing rights or authorization existing under a contract previously concluded with a third party involved in the storage and transmission of data in a contractual relationship with the Service Provider, and calls upon all such persons to transfer the data stored with them; 
(d) perform a timestamped full backup of databases related to the Service in order to preserve the information provided during registration and event log archives. The Service Provider shall retain the saved data files for the period prescribed by law or by the given international card company (the period specified in the stricter of the former), protect them from unauthorized modification and ensure the exclusion of unauthorized access, as well as the accessibility and interpretability of the data for rightholders within the retention period.

14. GOVERNING LAW, REMEDY, OTHER PROVISIONS 

14.1 Matters not regulated by this Agreement shall be governed by the provisions of the Hungarian law in force from time to time. 
14.2 Unless otherwise provided in this Agreement, the terms and legal institutions contained in this Agreement shall be interpreted in accordance with the rules of the Hungarian language, the generally accepted everyday meaning of the words and the Hungarian law. 
14.3 The Service Provider operates in accordance with the Hungarian legislation in force at any given time. 
14.4 The parties shall endeavor to resolve any dispute or dispute arising between them under or in connection with this Agreement amicably by direct negotiation.
14.5 If a dispute qualifies as a consumer dispute, its out-of-court settlement falls within the competence of the conciliation body competent for the place of residence of the consumer (www.bekeltetes.hu), failing which it may be initiated before the Pest Megyei Békéltető Testület competent for the registered office of the Service Provider (address: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.). 
14.6 In the event of a complaint or dispute, consumers have the possibility to use the Online Dispute Resolution platform operated by the European Commission. The platform allows consumers to bring their dispute before an approved dispute resolution body. For more information, please visit: http://ec.europa.eu/odr
14.7 The parties agree that in the unlikely event that they are unable to resolve their dispute amicably within 30 (thirty) days from the commencement of direct negotiations, the dispute shall be resolved in ordinary court, the Parties shall agree to the exclusive jurisdiction of the Budaörs District Court or the Székesfehérvár General Court, depending on the jurisdiction. 
14.8 This contract is an electronically concluded contract that is concluded by downloading the Yettel Wallet application and pressing the "I accept" button at the bottom of the page. The contract does not qualify as a written contract, the language of the contract is English. The contract is not recorded by Yettel. Within the Yettel Wallet App, Yettel ensures that errors that occur during the electronic recording of data are identified and corrected. The current text of the contract is available at the following link: https://www.Yettel.hu/mywallet-aszf?app=1

15. ENTIRE AGREEMENT 

The foregoing constitutes the entire contractual agreement between the Provider and the Yettel Wallet User and supersedes any prior discussions, agreements, statements, commitments, information or advertising materials relating to the Service. 
16. SEVERABILITY 
If any provision of this Agreement is held to be invalid, illegal or unenforceable, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect the remaining provisions of this Agreement to the extent permitted by law. 
Annex I – Privacy Policy 
Yettel Wallet Privacy Policy 
Effective 29.03.2023

1.    Introduction 
When using Yettel Wallet, Yettel Magyarország Zrt. ("Yettel Hungary" or the data controller) processes your personal data in accordance with this notice ("Notice") and the Privacy Statement of Yettel Hungary. This Notice is annexed to the Terms and Conditions of Yettel Wallet. Terms capitalized in this Notice are the same as those defined in the Yettel Wallet Terms and Conditions. At Yettel, we are committed to protecting your personal data and we attach great importance to respecting your right to informational self-determination. Yettel treats personal data confidentially and takes all necessary security, technical and organizational measures to ensure the security of the data. 

2. General provisions 
2.1 Data of the controller
Name of data controller: Yettel Magyarország Zrt. (registered office: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., company registration number: 13-10-040409). The contact details of our Data Protection Officer can be found in Yettel's Privacy Policy (see Annex II, Section VIII of the General Terms and Conditions).
2.2 Personal and material scope of the Policy 
The scope of this Policy covers the Users of Yettel Wallet. 2.3 Concepts, principles and related legislation 
2.3.1 Definitions
'personal data' means any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person. In this case, the data subject means the User;

'processing' means any operation which is performed on personal data, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction; 
"controller" means, in this case, Yettel, which determines the purposes and means of the processing of personal data;
"processor" means a natural or legal person or any other body which processes personal data on behalf of the controller.
2.3.2 Principles 
Yettel as data controller:
• process personal data lawfully, fairly and transparently in relation to the data subject ('lawfulness, fairness and transparency');
• collects personal data only for specified, explicit and legitimate purposes and does not process them in a manner incompatible with those purposes ("purpose limitation");
• ensure that the personal data processed are adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed ('data minimisation');
• ensure that personal data are accurate and, where necessary, kept up to date and take all reasonable steps to erase or rectify without delay personal data that are inaccurate in relation to the purposes for which they are processed ("accuracy"); 
• processes personal data in such a way as to ensure appropriate security of the personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures ("integrity and confidentiality")
2.3.3 Legal background of data processing 
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, "GDPR"). 

3. Scope of data processed by Yettel and purpose of data processing Yettel processes personal data for the following purposes: 
3.1 Registering in the Yettel Wallet app, using the app 
The purpose of data processing: to ensure the use of the Yettel Wallet for the registered User. 
Legal basis for data processing: data processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.
The scope of personal data processed: the data provided by you that are required for registration, the mobile phone number registered in the Yettel Wallet application, the IP address used when using the Mobile Device, the number of registered Bank Cards, the type of Mobile Device, the operating system of the mobile phone, network data (Mobile/wifi), the language setting of the Mobile Device, the Yettel Wallet subpages visited or a combination of these data.
Duration of data processing: data processing takes place until the deletion of the Yettel Wallet Account. 
Data transfer: Yettel uses Cellum Global Zrt. (registered office: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) as a data processor to carry out Yettel Wallet Transactions, which participates both in the provision of the Service and in error handling. More information about the security of the service provided by Cellum Global Zrt. can be found here [http://cellum.hu/our_solution/security].

3.2 Record keeping of transactions 
The purpose of data processing: to complete Yettel Wallet transactions. 
Legal basis for data processing: data processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. 
Scope of processed personal data: 
• mobile phone number registered in the Yettel Wallet application, type of transaction (transactions not requiring a bank card and/or debit card (e.g. Mobile Commerce service, Transport Mobile E-Ticket service)), amount to be paid, date of transaction, result of transaction (pass/failure), and 
• In the case of the Mobile Ticket purchase service and the Transport Mobile E-Ticket service, the data of the purchased Mobile Ticket or Transport Mobile E-Ticket (type, validity period, date of purchase), in the case of the Transport Mobile E-Ticket service, the number of the ID registered for it (possible types of cards: student card, identity card, driving license in card format, general season ticket card, passport); 
Duration of data processing: Until the end of the limitation period adapted to the type of transaction (e.g. 1 year after the termination of the legal relationship in the case of electronic communications services). 
Data transfer: The Service Provider uses Cellum Global Zrt. (registered office: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) as a data processor to carry out the Yettel Wallet Transactions, which participates both in the provision of the Service and in error handling. More information about the security of the service provided by Cellum Global Zrt. can be found here [http://cellum.hu/our_solution/security].

3.3 Transfer of data to the Settlement (Bank) 
The purpose of data processing: the execution of Yettel Wallet Transactions with a Bank Card. 
Legal basis for data processing: data processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.
Scope of personal data processed: Yettel stores and transmits to the Settlement Bank the name of the cardholder displayed on the Bank Card, the security code of the Bank Card, the expiry date of the Bank Card and the Bank Card number in encrypted form prescribed by international card companies.
Duration of data processing: Until the end of the limitation period adapted to the type of transaction (e.g. 1 year after the termination of the legal relationship in the case of electronic communications services).
Data transmission: The Service Provider uses Cellum Global Zrt. (registered office: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) as the data processor for the execution of the Yettel Wallet Transactions, which participates in the provision of the Service. More information about the security of the service provided by Cellum Global Zrt. can be found here [http://cellum.hu/our_solution/security]. The Settlement Bank is OTP Bank Public Limited Company (registered office: 1051 Budapest, Nádor utca 16. company registration number: 01-10-041585)..
3.4 Analysis of the User's usage habits and the operation and effectiveness of the Yettel Wallet application (profiling). 
The purpose of data processing: to provide convenience functions for the User, to analyze and develop the operation and utilization of the Yettel Wallet application, to develop activities aimed at improving the customer experience. Legal basis for data processing: consent of the User. The User acknowledges that the withdrawal of consent to the processing of data for profiling purposes – due to the characteristics of the Service – is only possible by deleting the Yettel Account, i.e. there is no possibility for the User to use the Service, but profiling does not take place in connection with the data. 
Scope of processed personal data: Data listed under points 3.1, 3.2. Duration of data processing: data processing takes place until the deletion of the Yettel Wallet Account.
Data transfer: In the course of providing the Service, Yettel engages a data processor to perform the Service. The data is processed by Planet of the apps Kft. (1037 Budapest, Virág Benedek u. 23; company registration number: 01-09-903023; http://planetoftheapps.hu/ ; email: info@planetoftheapps.hu ), based on its contract with the data controller, including the conclusion of a contract based on a provision of law, and does not disclose it to third parties.
3.5 Informing the User about a bank transaction 
Purpose of data processing: Processing of data transmitted to the credit institution issuing the Bank Card for the purpose of informing the User. 
Legal basis for data processing: data processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. Scope of personal data processed: data file of Yettel Wallet Transactions transferred to the credit institution issuing the Bank Card executing the Yettel Wallet Transaction, accessible by the Service Provider. Duration of data processing: 5 years after the transaction.
Data transfer: No data will be transferred. 
3.6 Assertion of legal claims 
Purpose of data processing: Enforcement of possible legal claims, protection against legal claims. 
Legal basis for data processing: Yettel's legitimate interest. Scope of processed personal data: data listed in points 3.1 to 3.5.
Duration of data processing: 5 (five) years from the last use of the Service (i.e. limitation period for possible claims). 
Data transfer: no data is transferred.
3.7 Document retention 
Purpose of data processing: Compliance with the legal obligation to retain accounting documents. 
Legal basis for data processing: fulfillment of a legal obligation pursuant to Act C of 2000 on Accounting. 
Scope of personal data processed: accounting documents (e.g. invoices). 
Duration of data processing: 8 years after using the Service. 
Data transfer: no data is transferred.
3.8 Complaint handling 
Purpose of data processing: Investigation of the User complaint. 
Legal basis for data processing: fulfillment of a legal obligation based on the provisions of Act CLV of 1997 on Consumer Protection. 
Scope of personal data processed: Content of the complaint, data of the complainant (mobile phone number, other contact data, transaction ID(s) (type, validity period, date of purchase), in case of Transport Mobile E-Ticket service, number of the ID registered for it (possible types of cards: student card, identity card, driver's license in card format, general pass card, passport). 
Duration of data processing: 3 years based on the provisions of Act CLV of 1997 on Consumer Protection. 
Data transfer: data transfer may take place in case of a complaint submitted in connection with the Mobile Commerce service and Transport Mobile E-Ticket service. The recipient of data transmission may be National Mobile Payment Plc. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; company registration number: 01-10-047569; https://www.nemzetimobilfizetes.hu).

4. Mandatory data transfer 
Data may also be transferred for law enforcement, national security and defence purposes to organisations performing such tasks, if so provided by applicable law. 

5. User identification 
Yettel Wallet User expressly acknowledges and accepts that during the provision of the Service, the Service Provider does not carry out separate identification with respect to the Yettel Wallet User, furthermore, during any contact initiated with the Service Provider under this Agreement, the Service Provider only examines the correspondence of the phone number provided by the Yettel Wallet User, therefore the Service Provider shall only verify the identity of the phone number provided by the Yettel Wallet User in connection with the Yettel Wallet application and the Service provides limited support (points 5 and 6).

6.    Data protection rights and remedies 
6.1 Your rights 
You have the right to 
a) have access to personal data; 
b) request the rectification of personal data; 
c) request the erasure of personal data; 
d) request restriction of processing of personal data; 
e) object to the processing of your personal data; 
f) receive the personal data and transmit them to another controller, if the legal prerequisites for this are met (right to data portability)
g) if the processing of personal data is based on your consent, you may withdraw your consent at any time. 
You may send your request to exercise the above rights to the contact details indicated in clause 5.2 of the Yettel Wallet Terms of Use. Yettel shall provide information on the action taken on the request without undue delay and normally within 30 days of receipt of the request. If Yettel does not take action, it shall provide information on the reasons for not taking action without delay and at the latest within 30 days of receipt of the request. If you do not agree with Yettel's response or action, you have legal remedies available.
6.1.1 Right of access 
You have the right to obtain from Yettel confirmation as to whether or not your personal data is being processed and, where that is the case, you have the right to obtain access to the personal data and to be informed of the circumstances surrounding the processing. The information requested may include, inter alia, the following data: the purposes of the processing; the categories of personal data; the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed by Yettel; the envisaged period for which the personal data will be stored; and, where the data was not collected directly from you, any available information as to its source. 
6.1.2 Rectification 
You have the right to obtain from Yettel without undue delay the rectification of inaccurate personal data and to request completion of incomplete personal data.
6.1.3 Right to erasure ("right to be forgotten") 
You have the right to obtain from Yettel the erasure of personal data without undue delay where one of the following grounds applies: 
(a) the personal data are no longer necessary; 
b) if the consent on which the processing is based is withdrawn and there is no other legal basis for the processing; 
c) you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing; 
d) if the personal data have been unlawfully processed by Yettel; e) where personal data must be erased by law. 
The data will not be deleted by Yettel if the processing is necessary for one of the following reasons: 
(i) for the purpose of providing a service (performance of a contract); 
(ii) for exercising the right to freedom of expression and information; 
(iii) for compliance with a legal obligation imposing the processing of personal data; 
(iv) or for the establishment, exercise or defence of legal claims.
6.1.4 Right to restriction of processing 
You have the right to obtain from Yettel restriction of processing where one of the following applies: 
a) you dispute the accuracy of the personal data, in which case the restriction applies for a period enabling Yettel to verify the accuracy of the personal data; 
b) the processing is unlawful and you oppose the erasure of the data and request the restriction of their use instead; 
c) Yettel no longer needs the personal data for the purposes of processing, but you require them for the establishment, exercise or defence of legal claims; or 
d) you have objected to the processing; In this case, the restriction applies for the period until it is established whether the legitimate reasons of the controller override those of the data subject.
In case of restriction of processing, the personal data affected by the restriction, with the exception of storage, may only be processed with your consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person or for reasons of important public interest. Yettel will inform you in advance of the lifting of the restriction.
6.1.5 Right to object 
You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to processing of your personal data based on Yettel's legitimate interest. In this case, Yettel shall no longer process the personal data unless it demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims. 
6.1.6 Right to data portability 
Provided that the rights and freedoms of others are not violated, you have the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format. You also have the right to have this data transmitted directly by Yettel to another controller if:
a) processing is necessary on your consent or for the performance of a contract to which you are party or in order to take steps at your request prior to entering into a contract; and 
b) the processing is carried out by automated means, i.e. the personal data are processed in an IT system and not on paper. The previous two conditions must be met together, i.e. the right to data portability can only be exercised if you have consented to the processing of your data (i.e. consent is the legal basis for data processing) or the data processing is based on a contract and the data processing takes place in IT systems without human intervention.
6.1.7 Remedy
If you do not agree with Yettel's response or action, you may file a complaint with the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (address: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; phone: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). If you think your rights have been violated, you can also go to court. You can choose to bring the action before the Budapest District Court of Yettel's registered office or before the court of your domicile or residence. A list of tribunals and their areas of jurisdiction can be found on the https://birosag.hu/birosag-kereso website. 

7. Data transfer, data and contact details of data processors 
The data processors used by Yettel are indicated in section 3, the specific purpose of processing.
8. Possible changes to this Policy 
Yettel may change this Notice and its annexes. In this case, Yettel publishes the updated version. Yettel always provides appropriate information about substantive changes. In addition to the data processing described in this Policy, additional data protection information may also be relevant with respect to the data processed in the course of Yettel's activities. Yettel's General Privacy Policy is available at the following link: https://mobileview.yettel.hu/aszf